آدرس بوشهر خیابان مظهری ساختمان مسیله طبقه ۶ واحد ۶۰۲
تلفن: ۱۲۳۴۰۴۸۴۷